English  | صفحه اصلی | تماس با ما |  سازمان | درباره ما

                              مرکز توسعه تجارت کیش

 اطلاعات بازرگانی جهان   |     اطلاعات بازرگانی ایران      مناطق آزاد جهان   |     نمایشگاهها     |     فرصتهای تجارت الکترونیکی   |  صنایع کیش  

 

 

مقررات و آئين نامه ها

 

 

مقررات صادرات و خروج کالا از جزيره کيش

 

 

 . صادرات کالاهای ساخته شده در کيش ،  اعم از اينکه مواد اوليه استفاده شده درآنها از منابع داخلی يا خارجی تهيه شده باشند کلا مجاز ميباشد.

2 . صادرات کالاهای توليد شـده در کیش ، به داخل کشور بر اساس ارزش افزوده از پرداخت حقوق گمرکی معاف می باشد و تنها برای آن بخش از مواد اولیه و قطعات وارداتی که در تولید نهایی مورد استفاده قرار گرفته است عوارض مربوطه منظور خواهد شد.

3 . صــاردات کالاهای خارجی اعم از مصرفی ، ماشـين آلات و مواد اوليه به سـرزمين اصلی مجاز می باشد اما ترخيص آنها منوط به رعايت مقررات عمومی صـادرات واردات کشور ميباشد .

4 . صادرات کالاهای ساخت داخل کشور از منطقه آزاد کيش به کشورهای خارجی مستلزم رعايت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد .

5 . خروج کالاهايی که ازنقاط مختلف کشور به منظور تعمير يا تکميل بصورت موقت وارد جزيره ميشوند مجاز بوده و در اينحالت بابت ارزش دســتمزد عمليات انجام شده و يا تعمير و تکميل مبلغی مطالبه نخواهدشد،و تنها برای قطعات و لوازمی که تعويض يا اضافه شده اســت حقوق گمرکی و ســود بازرگانی طبق مقــررات عمومی صادرات و واردات کشور منظور خواهد شد .

6 . خروج کالاهای که برای تعمير و يا تکميل صورت می گيرد آزاد است و هنگام بازگرداندن آنها عوارض بندری و فرودگاهی مطالبه نخواهد شد .

 

 

تسهيلات برای واردکنندگان کالا به کیش :

 

 

واردات هر نوع کالا به منطقه آزاد کيش ( به جز کالاهايی که به موجب شـرع مقدس اسلام يا براساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز شناخته شده اند ) آزاد است.

 

 واردات کالا شامل شرايط زير ميباشد :

1 .  لوازم و مصالح ساختمانی با تشــخيص و صلاحديد سازمان از پرداخت عوارض گمرکی معاف ميباشند .

2 .  ماشــين آلات ، مواد اوليه و لوازم يدکی واحدهای توليـدی و صنــعتی از حقوق گمـرکی معاف ميباشد .

3 .  ساير کالاها ملزم به پرداخت عوارض گمرکی می باشد و در صورت ترانزيت و یا صدور مجدد 0/3درصد  ارزش کالا باید به عنوان هزينه خدمات پرداخت شود.

4 .  واردات کالا برای نگهـداری موقت در انبارهای مخصــوص منطقه برای مدت مشخص مجاز ميباشد .

5 .  واردات کالاهای توليد شده در مناطق آزاد ايران به منطقه آزاد کــيش مشـمول تخفيف 50% در عوارض گمرکی می باشد.

 

 

 

 

  تعرفه های عوارض گمرکی در کيش

 

 

  کالاهای مصرفی در کيش: بين 2% تا7%

  کالاهای بازرگانی          : بين 3% تا20%

 

مقررات پولی بانکی در منطقه آزاد کیش :

تاسیس بانکها و موسسات اعتباری

 

1بانکـها و موسســات اعتباری می توانند با ســرمايه ايــرانی و يا خارجی و يا بـا مشارکت ايرانی و خارجی در منطقه آزاد کيش به ثبت برسند.

2 . تاسيس بانک ، موسسه و افتتاح شعب بانکها و موسسات ايرانی يا خارجی در منطقه آزاد کيــش ، موکول به پيشنهاد سـازمان منطقه آزاد کيـش،صدور مجوز تاسيس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه آزاد کيش است .

3 . تاسيـس دفاتــر نمايندگی بانکــها و موسســات ايرانی يا خارجی موکـــول به موافقت سازمان منطقه آزاد کيش، اخذ تاييديه بانک مرکزی در مورد مسـئول  دفتــر نمايندگی و ثبت در منطقه آزاد کيـش است . اين دفاتر مجـاز به انجــام  هيچگونه معاملات و عمليات بانکی نمی باشند.

4 . ســرمايه بانکها و موسســات می تواند تا 100 درصـد متعلق به اتباع خارجی يا ايرانی و يا ترکيبی از اين دو باشد .

5 . واحد های بانکی در منطقه آزاد کيـش می توانند بر حسـب مجوز دريافتی به بانکــداری برون مـرزی اشتـغال ورزند . واحدهــای بانکی برون مرزی از انجــام عمليــات و معاملات به ريال ايـران ممنوع هســتند و بايد معاملات و عمليــات خود را منحصرا" با پولهای خارجی انجام دهند .

6 . تاسـيس بانک يا موسسه در منطقه بصورت شـرکت سهامی عام يا خاص با ســهام با نام طبق مقـررات مندرج در لايحه اصــلاح قسـمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مجاز است . 


 

حداقل سرمايه واحد های بانکی در منطقه آزادکيش به شرح ذيل تعيين  شده است :

 

 

   1 . واحد های بانکی غیر برون مرزی

        برای بانک : حداقل 35 ميليارد ریال.

        برای موسسـه اعتباری : حداقل 15 ميليارد ريال.
        برای شـــعبه بـانک يا موسسـه اعتبــاری خارجی : حداقــل 10ميليــارد ريال.

 

   2 . واحد های بانکی برون مرزی :


          بانک : حداقل 10 ميليون دلار ک

          برای موسسه اعتباری : حداقل 5 میلیون دلار.

          برای  شعبه یا موسسه اعتباری خارجی : 3 میلیون دلار
 

صرافی

طبق دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، تاسیس صرافی در منطقه آزاد کیش منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است. ضمناً تاسیس صرافی منحصرا" بصورت شرکت تضامنی مجاز است و حداقل سرمايه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد ميليون ريال است .

 

فعاليت های ارزی در منطقه آزاد کيش

 

 

  1. خريد و فروش کليه ارزها در مقابل ريال يا سـاير ارزها و کليه معاملات و نقل و انتقــالات ارزی در منطقــه آزاد کيـش توسط اشــخاص حقيقی و حقوقی آزاد است .

 2 . نقل و انتقال کليه ارزهای خارج از کشور به منطقه آزاد کيش و از منطقه آزاد کیش به ساير مناطق آزاد کشـــور و خارج از کشور آزاد اســت . نقل و انتقــال ارز به هر شــکلی از منطقه آزاد به ســاير نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود .

 3 . نــرخ خريد و فروش ارزها و همچنين تبديل آنها به ريال در منطقه آزاد کيش بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين می گردد .

 4 . معـاملات کليه واحدهــای بانکی در منطقـــه به ريال ايرانی مشــمول مقررات  قانون عمليــات بانکی بدون ربا خواهد بود . اين بانکها در معاملات ارزی خود مجاز به رعايـت رويه های بين المللی بانکی هستند.

 5 . موسســات اعتبــاری ، مجاز به افتتاح حســابهای قرض الحسـنه جاری و يا حســابهای ديگـر ، به ريال و ارز که برداشـت از آنها با چک امکان پذير است نمی باشند .

  6 . واحدهای بانکی می توانند سود علی الحساب سپرده های سرمايه گذاری را به تشخيص خود تعيين و بر اساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران ،در فواصل زمانی معين پرداخت نمايند .

 7 . معاملات ارزی واحد های بانکی در منطقه آزاد کـيش تابع مقررات ارزی ساير نقاط کشور نبوده و کارمزد عمليات بانکی ، نرخهای خريد و فروش ارز ،سود تسهيلات اعطايی ، براسـاس شــرايط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعيين می شود.

 8 . بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفايـت سرمايه را که از طــرف بانک مرکزی و با توجه به معيارهای متداول بين المللی اعلام می گردد رعايت نمايند .

واحد های بانکی برون مرزی و واحدهایی که مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند می توانند بر اساس رویه های بین المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز مبادرت ورزند.

 

 

خدمات بانکهای  برون مـرزی و شعب مجاز به انجام عمليــات ارزی :

 

       واحدهـای بانکی برون مـرزی و واحدهایی که مجوز عمليــات ارزی  را از بانک مرکزی دريافت کرده اند می توانند بر اساس رويه های بين المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح زير مبادرت ورزند :

      1 . برقراری روابط کارگزاری با ساير بانکها .

      2 . انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود يا مشتريان

      3 . انجام کليه معاملات مربوط به خريد و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود يا مشتريان

      4 . نگاهداری حسابهای جاری ( به استثنا موسسات اعتباری )

      5 . نگاهداری حسابهای پس انداز

      6 . نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سر رسیدهای مختلف

      7. دريافت انواع وام و اعتبار

      8 .انتشــار ، خريد ، فروش ، پذيره نويســی و نگاهـداری اوراق مشارکت و اوراق قرضــه با تائید بانک مرکزی.

      9 . اعطای انواع وام و اعتبار

     10. خريد  ، تنزيل و تضمين انواع اوراق تجاری

     11. انجـام کليــه امــور مــربوط به اعتبـــارات اســنادی ، بـــروات ، ســفته ها و ضمانتنامه ها

     12. مديريت داراييــها و انجام خدمات سـرمايه گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتريان

     13. انجام کليه خدمات امانی وساير امور مديريتی

     14. انجام ساير عمليات و خدمات بانکی مجاز به ارز

 

مقررات تاسيس مؤسسات بيمه

 

تاسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايرانی با سـرمايه گذاری ايرانی داخلی و خارجی
و شعب نمايندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بيمه در منطقه آزاد کـيش مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پيشنهاد بيمه مرکزی ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ذکر اين نکته ضـروری است که هر شرکت يا مؤسـسه ای در منطقه آزاد کيش ثبت شود و مرکز اصلی آن نيز در همــان منطقه باشد شـرکت ايرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.

 

عمليات بيمه وبيمه اتكايي در منطقه آزاد كيش بوسيله موسساتي كه به پيشنهاد سـازمان منطقه آزاد كـيش طبق مقررات اين آييــن نامه ازبيـمه مركــزی ايران مجــوز دريافت داشته و به يكي از صورتهاي زير به ثبت برسند انجام خواهد شد :

1.  شرکت سهامی يا تعاونی بيمه ايرانی بامشارکت سهامداران حقيقی و حقوقی ايرانی يا خارجی که کليه سهام آن با نام باشد .

2.  مؤسسه نمايندگی و يا کارگذاری بيمه .

    -  تاسيس شعبه توسط مؤسســات بيمه با رعايت مقـررات اين آيين نامه و ثبت در منطقه آزاد کيش بلامانع است.

    -  اعطای نمايندگی بيمه به اشــخاص حقيقی با رعايت ضوابطی که به تصــويب شورایعالی بيمه می رسد امکان پذير است.

    -  فعاليت شعبه ها و نمايندگیهای مؤسســات بيمه سـاير نقاط کشور در منطقه آزاد کــيش با رعايت مقــررات قانون تاســيس بيمه مرکـزی ايران وبيمه گری در چهارچوب اين آيين نامه و ساير ضوابط حاکم بر مؤسسات مزبور بلامانع است.

    -  مؤسســـاتی که در اجـــرای اين آيين نامه اجــازه فعاليت در منطقه آزاد کــيش دريافت می نمايند مجاز به عرضه بيمه برای اشـخاص مقيم ، موضوعات و موارد بيمه موجود در ســاير نقاط کشـور و بيمه حمل و نقل کالای وارداتی به سـاير نقاط کشور که قـرارداد خريد آن درايران منعقد يا اعتبار اسنادی آن در ايران باز شده نمی باشند عمليات بيمه اتکايی از شمول حکم اين ماده مستثنی است.

    -  مؤسســـاتی که تنها اجـازه فعاليت بيمه ای مستقيم در منطقه آزاد کــيش را دارند نميتوانند از مؤسسـات بيمه ساير نقاط کشور بیمه اتکايی قبول نمايند.

    -  صــدور بيمــه نامه توســط مؤسسـات بيمه ای مناطــق آزاد برای آن دســته از موضوعات و موارد بيمه ای که از طرف مؤسسـات بيمه ای فعال در ساير نقاط کشور عرضه نميشود از شمول اين ماده مستثنی است و فهرست اين قبيـل موضــوعات و موارد بيمه مجاز در ســاير نقاط کشـور برای مؤسسـات توســط بيمه مرکزی ايران حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين مقـررات تهيه و به سازمانها اعلام می شود . 

 

 

 

 

راهنمای ترخیص کالا از گمرک کیش

 

 

 

مجموعه مقررات ارزی

 بخش اول - واردات کالا و خدمت

 بخش دوم - حمل و نقل کالا، بيمه و بازرسی

 بخش سوم - خدمات ارزی و ساير مبادلات ارزی بين‌المللی

  بخش چهارم - تسهيلات ارزی

 بخش پنجم - دستورالعمل تأمين مابه‌التفاوت ريالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشايش شده در سال‌های قبل)

 بخش ششم - عمليات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ايرانی خارج از کشور

 بخش هفتم - نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا

 

 

 

 اطلاعات بازرگانی

 

بانک اطلاعات شرکتها

نمایشگاههای جزیره کیش ، ایران و جهان

 

نمایشگاهها

 

 

 

اطلاعات پرواز

قاره آسیا

قاره اروپا

قاره افریقا

قاره امریکای شمالی

قاره امریکای مرکزی

قاره امریکای جنوبی

قاره اقیانوسیه

خاورمیانه

کتاب زرد کیش

بانک اطلاعات شرکتها

دستباف ایران

بانک اطلاعات صادرکنندگان

بانک اطلاعات تلفن

وزارتخانه ها

 

نمایشگاههای کیش

نمایشگاههای جهان

نمایشگاه هوایی ایران

نمایشگاه فرش دستباف

نمایشگاه دریایی ایران

آخرین وضعیت پروازها

شركتهای هواپیمایی

فرودگاههای جهان

 

کيش در يک نگاه

 اطلاعات توريستی کيش

 مراکز خريد

صنایع کیش

  سرمایه گذاری

 دوره های آموزشی

  Copyright By :  Kish Trade Promotion Center  2002