فارسی  /  English

پایگاه اطلاع رسانی بازرگانی کیش

 صفحه اصلی | اطلاعات بازرگانی جهان |اطلاعات بازرگانی ایران | اطلاعات توریستی جزیره | هتلها | رستورانها  |سرمایه گذاری |صنایع کیش

 

دادخواستهاي حقوقي

   
داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي ملك دانلود
داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام دانلود
داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني دانلود
به تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم مبيع و بدوا صدور قرار دستور موقت دانلود
داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال با كسر بهاي پاركينگ دانلود
داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي 5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ دانلود
داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال (از سوي وكيل) دانلود
داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال (مواقعي كه در مبايعه نامه تعهد فروشنده به تنظيم سند رسمي درج نشده باشد) دانلود
داد خواست الزام به فك رهن دانلود
داد خواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده دانلود
داد خواست الزام به ايفاي تعهد و اجراي مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامين خواسته دانلود
دادخواست صدور قرار تامين خواسته و توقيف عين پلاك ثبتي دانلود
دادخواست الزام به پرداخت ميزان بدهي بانك مرتبط به مورد معامله و فك رهن دانلود
دادخواست الزام به اخذ پايان كار, تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال دانلود
دادخواست الزام به تفكيك مورد معامله دانلود
دادخواست تسليم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاك ثبتي و بدوا صدور قرار دستور موقت دانلود
دادخواست تحويل مورد معامله و بدوا صدور قرلر دستور موقت دانلود
دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهي ماليات مشاغل دانلود
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال, اخذ پايان كار و تفكيك و تسليم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوي وكيل) دانلود
دادخواست توقيف عمليات اجرايي, ابطال مزايده, دستور موقت و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال دانلود
دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل (در خصوص مبايعه نامه) دانلود
نمونه فرم مبايعه نامه پلاك ثبتي دانلود
دادخواست تسليم مورد معامله و صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و جلوگيري از تخريب و احداث بنا دانلود
دادخواست صدور قرار تامين دليل و اجراي آن جهت ضبط حضور يا عدم حضور طرفين در دفترخانه دانلود
دادخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي دانلود
دادخواست صدور دستور موقت بر جلوگيري و منع ادامه عمليات ساختماني دانلود
دادخواست فسخ قولنامه از سوي خريدار به لحاظ در تصرف زمين شهري بودن ملك دانلود
دادخواست تقاضاي ابطال راي كميسيون ماده 12 و صدور حكم بر داير بودن ملك دانلود
دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا, اجرت المثل دوران تصرف و بدوا صدور قرار تامين خواسته دانلود
دادخواست فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه دانلود
دادخواست تاييد فسخ قرارداد, خلع يد, پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور قرار تامين خواسته دانلود
دادخواست اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظيفه عمومي دانلود
نمونه برگ(صفحه) اول سند مالكيت(ملك) دانلود
دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامين خواسته دانلود
دادخواست تخليه و تحويل عين مستاجر به لحاظ انقضا مدت اجاره دانلود
دادخواست تخليه آپارتمان به لحاظ انقضاي مدت اجاره دانلود
دادخواست تخليه و تحويل اماكن مسكوني به لحاظ انقضاي مدت اجاره دانلود
دادخواست تخليه و تحويل عين مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه دانلود
دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظيم سند رسمي اجاره دانلود
دادخواست تخليه اماكن تجاري به لحاظ احتياج شخصي دانلود
دادخواست تخليه مورد اجاره به دليل نياز شخصي جهت اشتغال به شغل دانلود
دادخواست تخليه به علت نياز شخصي مالك يا بستگانش به محل براي سكني دانلود
دادخواست تخليه به لحاظ نياز شخصي موجر يا مالك به محل كسب دانلود
دادخواست تخليه به منظور نوسازي ملك مورد اجاره دانلود
نمونه پروانه ساختمان(جهت تخليه ملك مورد اجاره) دانلود
نمونه فرم (برگ) مفاصاحساب نوسازي دانلود
نمونه برگ گواهي ساختمان (پايان كار) دانلود
دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تجدد بنا دانلود
دادخواست تخليه اماكن تجاري به لحاظ احداث ساختمان جديد دانلود
دادخواست تخليه به علت انتقالبه غير بدون مجوز (مورد اجاره) دانلود
دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غير و صدور قرار تامين دليل دانلود
دادخواست تخليه و تحويل مورد اجاره در موارد انتقال به غير دانلود
دادخواست تخليه به علت تغيير نحوه استفاده از عين مستاجره دانلود
دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل دانلود
دادخواست تخليه و تحويل مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل دانلود
دادخواست صدور قرار تامين دليل و تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل دانلود
دادخواست تخليه و تحويل مورد اجاره در موارد ايجاد مركز فساد دانلود
دادخواست تخليه به علت تاخير در پرداخت اجاره بها دانلود
دادخواست تخليه به علت تعدي و تفريط(مستاجر) دانلود
دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تعددي يا تفريط و صدور قرار تامين دليل (از سوي وكيل) دانلود
دلايل و منضمات دادخواست هاي تخليه يد (در رابطه استيجاري) دانلود
دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل در موارد تعدي و تفريط مستاجر دانلود
دادخواست تعديل اجاره بهاي اماكن اداري, تجاري دانلود
دادخواست تعديل اجاره بهاي اماكن تجاري دانلود
دادخواست تعديل اجازه بها و الزام به پرداخت ما به التفاوت دانلود
دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره دانلود
دادخواست الزام به تنظيم اجاره نامه رسمي دانلود
دادخواست الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه دانلود
دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجره(در موارد اجاره نامه رسمي) دانلود
دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجر(در موارد اجاره نامه عادي) دانلود
دادخواست مطالبه اجرت المثل دانلود
دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجر و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه دانلود
دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل در موارد انتقال قطعي دانلود
دادخواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي اجاره دانلود
دادخواست الزام به تاديه اجور معوقه و تخليه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها دانلود
دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تاخير در پرداخت اجاره بها(اجاره نامه عادي) دانلود
دادخواست عسر و حرج موجر دانلود
دادخواست صدور قرار تامين دليل با كارشناس دانلود
دادخواست تامين دليل در مورد رابطه استيجاري دانلود
دادخواست صدور قرار تامين خواسته دانلود
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر) دانلود
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر جديد) دانلود
دادخواست الزام به تنظيم سند انتقال سر قفلي دانلود
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي حقوق سر قفلي مغازه دانلود
ادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند اجاره رسمي(در موارد وجود اجاره نامه عادب) دانلود
دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند اجاره رسمي(در موارد توافق شفاهي) دانلود
دادخواست الزام به تعميرات اساسي(در مورد اجاره) دانلود
دادخواست الزام به تجويز انتقال منافع و حق كسب و پيشه و تجارت دانلود
دادخواست اخذ مهلت به دلیل عسر و حرج مستاجر دانلود
دادخواست تجويز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث (از سوي وكيل) دانلود
دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره دانلود
دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت فسخ بقیه اجاره دانلود
دادخواست الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع دانلود
دادخواست اجازه فروش ملک (مشاع ) غیر قابل افراز دانلود
دادخواست خلع ید از زمین کشاورزی دانلود
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس (به نحو تضامن) دانلود
نمونه ای از برگه چک (کامل ) دانلود
دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تادیه دانلود
دادخواست مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت دانلود
مدارک لازم برای تهیه و تنضیم دادخواست حقوقی چک بلامحل دانلود
نمونه چک و شرایط صوری آن دانلود
نمونه فرم گواهی نامه عدم پرداحت چک دانلود
نمونه فرم گواهی نامه کسر موجودی حساب (چک ) دانلود
دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده از متعهد و صدور قرار تأمین خواسته دانلود
نمونه فرم مخصوص واخواست نامه سفته دانلود
مونه دیگر برگ واخواست نامه دانلود
نمونه سفته دانلود
دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده و صدور قرار تأمین خواسته دانلود
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس(به نحو تضامن) دانلود
دادخواست مطالبه وجه برات واخواست شده دانلود
دادخواست مطالبه وجه کارکرد قرارداد پیمانکاری دانلود
دادخواست مطالبه هزینه های انجام شده از شرکت دانلود
دادخواست مطالبه وجه با توجه به رسید عادی (کتبی) دانلود
دادخواست الزام کانون وکلای دادگستری به اعطلی پروانه وکالت دانلود
دادخواست برای صدورقرار تامین خواسته دانلود
نمونه برگ دادخواست تجدید نظر دانلود
دادخواست تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان دانلود
دادخواست تجدید نظر به دیوان عالی کشور دانلود
دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم دانلود
نمونه برگ دادخواست تجدید نظر (واخواهی) دانلود
صفحه دوم دادخواست تجدید نظر (واخواهی) دانلود
دادخواست واخواهی (اعتراض به رای غیابی) دانلود
دادخواست ورود ثالث دانلود
دادخواست جلب ثالث دانلود
دادخواست اعتراض ثالث نسبت به جکم دانلود
شرایط دعاوی ورود ، جلب و اعتراض ثالث دانلود
دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید دانلود
دادخواست اصلاح شناسنامه از لحاظ تاریخ تولد دانلود
آیا می توان سن مندرج در شناسنامه را تغییر داد ؟ دانلود
دادخواست تغییر نام کوچک دانلود
دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری دانلود
دادخواست صدور گواهي حصر وراثت دانلود
نمونه ديگر دادخواست صدور گواهي انحصار وراثت دانلود
دادخواست صدور گواهي حصر وراثت (شهيد) دانلود
مدارك لازم براي اخذ گواهي انحصار وراثت دانلود
نمونه برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت دانلود
صفحه دوم استشهاديه دانلود
نمونه ديگر برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت دانلود
صفحه دوم استشهاديه دانلود
نمونه رونوشت اگهي حصر وراثت دانلود
دادخواست اثبات صحت و اصالت وصيت نامه دانلود
دادخواست تقاضاي اثبات صحت و اصالت وصيت نامه عادي دانلود
دادخواست تنفيذ وصيت نامه عادي دانلود
دادخواست صدور قرار مهر و موم و تحرير تركه متوفي دانلود
دادخواست تقسيم ماترك متوفي دانلود
مدارك لازم براي درخواست تقسيم تركه دانلود
دادخواست صدور گواهي عدم سازش (طلاق توافقي) دانلود
دادخوايت طلاق به لحاظ سوء رفتار و يا سوء معاشرت زن دانلود
دادخواست گواهي عدم امكان سازش به لحاظ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد اشتغال به كار يا حرفه دانلود
دادخواست فسخ نكاح به لحاظ بروز عيب در طرف دانلود
دادخواست فسخ نكاح باتوجه به عيوب مذكور در ماده 1123 قانون مدني دانلود
دادخواست فسخ نكاح به جهت بيماري برص(پيسي) زوجه دانلود
دادخواست فسخ نكاح به لحاظ جنون ادواري زوجه دانلود
دادخواست فسخ نكاح به لحاظ بيماري صرع زوجه دانلود
دادخواست فسخ نكاح به جهت تدليس دانلود
دادخواست الزام به تمكين زوجه دانلود
دادخواست الزام به تمكين (خاص و عام) دانلود
دادخواست تقاضاي صدور حكم تمكين (خاص) دانلود
دادخواست استرداد هداياي داده شده در دوران نامزدي دانلود
دادخواست مطالبه خسارات ناشي از برهم زدن نامزدي دانلود
دادخواست ملاقات فرزند از سوي زوج دانلود
دادخواست الزام به ملاقات فرزند مشترك دانلود
دادخواست صدور حكم حضانت فرزند براي پدر دانلود
دادخواست صدور مجوز ازدواج مجدد براي زوج دانلود
نمونه برگ داد خواست به داد گاه عمومي نخستين دانلود

 

                      Copyright By :  Kish Trade Promotion Center  2002

 

No. of Visitors :
Online Visitors: